Site Overlay

Klimaberegninger og Klimakrav i Bygningsreglementet: Hvad det Betyder for Byggeriet

Verden står over for en bølge af klimaforandringer, og byggebranchen er ikke immun over for de krav, der nu stilles for at reducere udledningen af drivhusgasser. Fra 1. januar 2023 implementeres klimakrav i Bygningsreglementet, og dette vil have betydelige konsekvenser for byggeriet. Hvad betyder det nye krav om klimaberegninger, og hvordan påvirker det entreprenører og bygherrer? Lad os dykke ned i detaljerne.

Klimakrav i Bygningsreglementet: Et Skift mod Bæredygtighed

Fra det kommende årsskifte indføres en række klimakrav i Bygningsreglementet med det formål at reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser fra byggeri. Dette skift mod bæredygtighed betyder, at nye byggerier fremover skal lave en klimaberegning for bygningens klimapåvirkning, også kendt som en “LCA-beregning” (Life Cycle Assessment). Dette krav gælder for alle nye byggerier, uanset størrelse, og bliver en integreret del af færdigmeldingen til kommunen.

Hvad er Formålet med Klimaberegningen?

Formålet med dette krav er at synliggøre, hvordan en bygning påvirker klimaet i løbet af sin levetid, fra design og drift til nedrivning. Klimaberegningen skal tjene som motivation for bygherrer og entreprenører til at træffe klimabevidste valg i byggeprocessen, med det ultimative mål at reducere den samlede klimapåvirkning fra byggeriet.

Den Tekniske Side af Klimaberegninger

Klimaberegningerne skal udføres i overensstemmelse med den europæiske standard EN15978. Denne standard specificerer blandt andet en beregningsperiode på 50 år og bruger etagearealet som udgangspunkt. For at lette denne proces har Bolig og Planstyrelsen udviklet et gratis beregningsværktøj ved navn LCAbyg, baseret på data fra den tyske Ökobau database.

Bygherrens Ansvar og Entreprenørens Rolle

Bygherren er grundlæggende ansvarlig for myndighedsbehandlingen af et projekt og skal levere klimaberegningen som en del af færdigmeldingen til kommunen. Hvis bygherren bruger LCAbyg og det generiske datagrundlag, behøver entreprenøren ikke nødvendigvis deltage aktivt i klimaberegningen. Dog, hvis bygherren ønsker en klimaberegning baseret på det faktiske indbyggede, kan entreprenøren blive nødt til at levere dokumentation, såsom miljøvaredeklarationer (EPD’er) for de materialer, der anvendes i byggeriet.

Yderligere Krav ved Større Byggerier

For byggerier på mere end 1000 kvadratmeter er der yderligere et krav om, at byggeriet maksimalt må udlede 12 kg CO2-ækvivalenter pr. kvadratmeter pr. år. Dette udledningskrav forventes at skærpes mod 2030 for at opnå betydelige reduktioner i byggeriets samlede klimapåvirkning.

Vejen Fremad: Fra Klimaberegninger til Bæredygtigt Byggeri

Klimakravene i Bygningsreglementet markerer et skift mod en mere bæredygtig fremtid for byggeriet. Klimaberegninger bliver ikke kun et teknisk krav; de bliver nøglen til at træffe informerede valg og minimere byggeriets miljøpåvirkning. Entreprenører og bygherrer skal nu omfavne denne ændring, ved hjælp af værktøjer som LCAbyg og miljøvaredeklarationer for at opfylde kravene og samtidig bidrage til en mere klimavenlig byggeindustri.

Afsluttende Overvejelser

Klimakravene i Bygningsreglementet stiller byggeriet over for nye udfordringer, men de åbner også døren til en fremtid med mere bæredygtige byggeprojekter. Ved at integrere klimaberegninger som en central del af byggeprocessen kan vi håbe på at skabe en verden, hvor vores bygninger ikke kun opfylder nutidens behov, men også respekterer planetens grænser for at sikre en sund og bæredygtig fremtid.

Copyright © 2024 Tømrer I's tips og tanker. All Rights Reserved. | Chique Construction by Catch Themes